English|中文版 国家农作物种质资源平台
中国作物种质信息网
   种质信息
   种业信息
  农业知识
  种质保存
  信息交流
  关于我们
  当前位置:主页-->农作物新品种-->马铃薯

马铃薯新品种

安薯56号

川芋早

春薯3号 春薯4号 宁薯5号

青薯168

 早大白 中薯3号 中薯4号
             
              
               

中国作物种质信息网

版权所有: © 中国作物种质资源信息网

Copyright: Chinese Crop Germplasm Information Network,  All Rights Reserved