English|中文版 国家农作物种质资源平台
中国作物种质信息网
   种质信息
   种业信息
  农业知识
  种质保存
  信息交流
  关于我们
  当前位置:主页-->农作物新品种-->蚕

蚕新品种

吴花×浒星 华秋×明昭 辽双1号      
华瑞×春明 钟秋×金铃 华峰Gw×雪·A 群丰×富·春 洞·庭×碧·波
云·山×东·海 芙·桂×朝·凤 夏蕾×明秋 荧光/春玉   
  花·丰×8B·5A(夏协一号) 花·蕾×锡·晨(917·919×928·922)  绿·萍×晴·光 秋·西×夏D 夏7×夏6
 学613×春日            
             
              
               

中国作物种质信息网

版权所有: © 中国作物种质资源信息网

Copyright: Chinese Crop Germplasm Information Network,  All Rights Reserved